Citrix Workspace is modern alternatief voor VDI vanuit de browser (2024)

Citrix staat vooral bekend om zijn virtual desktop infrastructure (VDI), maar met Workspace heeft Citrix een moderne propositie die snel aan populariteit wint. Het is een combinatie van een bedrijfsportal, gevirtualiseerde (legacy) applicaties, SaaS-, Web-applicaties en micro-apps in één. Allemaal via één klik te bereiken en met een hoge mate van beveiliging.

Citrix Workspace komt niet uit de lucht vallen. De oplossing bestaat inmiddels enkele jaren. We schreven er in 2018 (Citrix zet in 2019 vooral in op automated workflows in Citrix Workspace) en 2019 (Citrix pakt door met Citrix Workspace, definieert het nieuwe werken) al uitgebreide achtergrondverhalen over. Daarna was het even stil, dus leek het ons goed om weer eens in de oplossing te duiken. We gingen in gesprek met Presales Engineer Niek Boevink.

Boevink laat ons weten dat Citrix de afgelopen jaren vooral heeft gefocust op het verbeteren van het Workspace-platform. De focus lag niet zozeer op het uitbreiden van het platform, maar meer hoe het beter, veiliger en efficiënter gebruikt kan worden. SAML is daarbij de belangrijkste toevoeging, samen met bepaalde features uit Citrix ADC.

Via SAML kunnen gebruikers nu op verschillende manieren authenticeren met Citrix Workspace. Bijvoorbeeld via Microsoft (Azure) Active Directory of Okta kan men eenvoudig inloggen met een bedrijfsaccount. Ondersteuning voor deze IDP’s biedt Citrix out-of-the-box. Overige authenticatie mogelijkheden combineert het vervolgens met zijn eigen federated authentication service, zodat het single sign-on kan aanbieden met alle applicaties binnen Citrix Workspace.

Single sign-on met elke type applicatie

Met single sign-on word je automatisch ingelogd zodra je een applicatie opent waar je normaliter voor moet inloggen. Uiteraard moet dit wel ondersteund worden, maar daar gaat Citrix redelijk ver in. Direct vanuit de Citrix Workspace kan je allerlei applicaties openen met single sign-on. Het kunnen applicaties zijn die op de lokale pc staan en ondersteuning bieden, maar ook web- en SaaS-applicaties die werken met single sign-on vanuit de browser.

Citrix biedt nog een additionele optie. Naast een normale browser biedt Citrix vanuit Workspace ook een eigen Chromium browser waarin het diverse security gerelateerde features heeft toegevoegd. Dit om gebruik te maken van single sign-on, het maken van sceenshots en het toevoegen van een watermerk aan een applicatie uit te schakelen en printen onmogelijk te maken.

Daarnaast integreert Citrix ook techniek uit de Citrix ADC direct in de Workspace. Daarmee kan het de eerder genoemde beveiligingsmaatregelen ook combineren met een stukje context. Daardoor heb je binnen de muren van het bedrijfskantoor wel toegang tot bepaalde systemen, maar daarbuiten niet. Ook kunnen bijvoorbeeld buiten het kantoor bepaalde beveiligingsmaatregelen actief worden.

Citrix Workspace is ook populair onder bedrijven die geen VDI willen

Boevink vertelt dat Citrix een flinke stijging ziet in het aantal Workspace-klanten die niet op zoek zijn naar VDI, maar wel naar een uniforme manier om een gecentraliseerde Workspace aan te bieden die voor elke werknemer en op elk device hetzelfde is. Met Citrix Workspace kan je het gebruik van je SaaS-applicaties beter beheren, maar ook positioneren zodat ze actiever gebruikt worden. Als je werknemers kan motiveren bepaalde applicaties te gebruiken, kan het bedrijf ook efficiënter en beter gaan werken. Vaak is de adoptie van tools een groot probleem, met Citrix Workspace kan je een eerste stap zetten in het actief aanbieden van nieuwe tools. Daarnaast helpt het natuurlijk dat gebruikers allemaal een identieke omgeving hebben waarin ze eenvoudig kunnen werken.

Citrix Workspace biedt eigen persoonlijke company feed

Een andere belangrijke feature van Workspace is die persoonlijke bedrijfsfeed. Waar je op Facebook en Instagram een feed hebt met alle foto’s en berichten van je vrienden, kennissen en familie, krijg je in Citrix Workspace een overzicht van de ontwikkelingen binnen het bedrijf en de tools waar je vaak mee werkt.

Als bedrijf kan je ook allerlei micro-apps toevoegen om in te spelen op specifieke bedrijfswensen. Wil je bijvoorbeeld elke dag een rapportage van je marketingcampagnes of een tussenstand van openstaande sales-deals, dan kan je die in de Workspace krijgen. Je hoeft hiervoor niet in te loggen in bijvoorbeeld Hubspot of Salesforce, je hebt in één oogopslag een goede indicatie. Deze micro-apps zijn een groot succes.

Daarnaast biedt Citrix meer dan 100 out-of-the-box integraties zoals Salesforce, Tableau en Workday. Deze laatste maakt het mogelijk om , snel aan je manager via een geautomatiseerd proces verlofdagen aan te vragen. Je manager ziet in zijn feed dan het verzoek en kan snel op akkoord of weigeren klikken. Hetzelfde kan worden toegepast voor ziekmeldingen, onboardingstrajecten, en dergelijke.

De feed wordt min of meer je digitale hoofdkantoor waar een hoop data samenkomt en van waaruit je ook snel veel applicaties kan opstarten en gebruiken. Dit is grotendeels in lijn met wat we al eerder schreven over Citrix Workspace.

Citrix Workspace maakt bedrijfsdata inzichtelijker

Toen we Citrix een aantal jaar geleden spraken had het bedrijf nog wilde plannen voor een persoonlijke assistent waar je tegen kon praten en een uitgebreide zoekmachine gebaseerd op natural language processing (NLP). De actuele status hiervan is bij Boevink onbekend. Wel wist hij te vertellen dat Citrix een grote stap heeft gezet met het inzichtelijk maken van bedrijfsdata.

De zoekfunctie binnen Citrix Workspace is in staat om snel en eenvoudig documenten te vinden. Iets dat in veel bedrijven nog weleens een probleem is, omdat data op zoveel verschillende plekken is opgeslagen. Binnen Citrix Workspace kan de gewenste fileserver of storage-dienst worden toegevoegd. Hiermee worden alle bestanden direct vanuit de Citrix Workspace benaderbaar zonder dat de locatie veranderd. De Citrix Workspace applicatie op de pc zorgt ervoor dat Windows bestanden voortaan standaard op de gewenste locatie gaat opslaan. Dat kan iets simpels zijn als een virtuele drive die gekoppeld is aan een storage server, maar ook OneDrive, Dropbox, Box of een andere storage-dienst.

Citrix Analytics is dankzij AI en machine learning flink gegroeid

Boevink laat tot slot weten dat Citrix Analytics flinke stappen heeft gezet. De algoritmes die gebruikt worden voor onder meer AI en machine learning zijn fors verbeterd. Citrix focust nog steeds op security en performance analytics, maar is inmiddels in staat om veel meer te detecteren.

Citrix Analytics for Security

Het is nu ook mogelijk om automatisch een soort baseline te creëren van normaal gedrag van elke individuele medewerker. Zodra daarvan wordt afgeweken trekt Citrix Analytics for Security aan de bel. Citrix hanteert hiervoor de term Zero Trust. Technisch gezien is het dat niet helemaal, maar het idee is duidelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoeveel data je op een dag verwerkt, hoeveel e-mails je verstuurt en hoeveel bestanden je opent. Zodra het ineens verdubbelt of verdriedubbelt, kan het afwijkend gedrag zijn.

Citrix Analytics for Security kan dan ook automatisch session recording inschakelen. Hiermee kan een IT-manager kan terugkijken wat een gebruiker heeft gedaan en welke stappen hij of zij heeft doorlopen. Vaak wordt dan ook snel duidelijk of de gebruiker legitiem bezig is geweest of juist niet.

Citrix Analytics for Performance

Daarnaast is er nog Citrix Analytics for Performance, hiermee krijgt je als bedrijf inzicht in de eindgebruikers ervaring. Veel organisaties verleggen hun focus hier naartoe, omdat werknemers met een goede werkervaring ook productiever zijn. Een goed voorbeeld hiervan is dat Citrix een stijgende behoefte ziet in op maat toegewezen resources per medewerker. Indien een organisatie gebruik maakt van de publieke cloud is dit zeer wenselijk, te weinig resources toekennen geeft een slechte eindgebruikerservaring, maar teveel resources toekennen heeft een onnodig hoge rekening tot gevolg. Medewerkers op een ontwerpafdeling hebben meer rekenkracht nodig dan collega’s op de administratie.

De enorme groei van thuiswerken heeft tot gevolg dat er veel meer variabele worden geïntroduceerd waar de IT afdeling geen invloed op heeft. Citrix bied met Analytics voor Performance de mogelijkheid om weer grip en inzichten te krijgen. Het laat bijvoorbeeld zien dat een medewerker een slechte eindgebruikerservaring heeft. Denk aan een slechte WIFI verbinding of een virtuele machine welke onvoldoende resources toegekend heeft gekregen. Op basis van deze analytics kan de werkgever de ervaring eenvoudig verbeteren, omdat duidelijk is waar het probleem zit.

Werken aan volwassen platform

Al met al concluderen we op basis van de input van Boevink dat Citrix de afgelopen jaren vooral heeft gewerkt aan het volwassen maken van Citrix Workspace. Daarnaast is het product interessant geworden voor moderne bedrijven, zonder legacy en met voornamelijk SaaS-applicaties. Ook zij kunnen nu baat hebben bij Citrix Workspace. Het is niet meer VDI- of DaaS-gedreven. Die DaaS-oplossingen blijft Citrix wel bieden, maar het is niet langer enkel de core business. Citrix Workspace biedt meer.

Citrix Workspace is modern alternatief voor VDI vanuit de browser (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.